Alles
06:00

Fryslân Hjoed

06:30

It Waar

06:35

Hea!

06:45

Ik bin benijd!

07:30

It Waar

07:35

Hea!

07:45

Ik bin benijd!

08:00

Fryslân Hjoed

08:30

It Waar

08:35

Hea!

08:45

Ik bin benijd!

09:00

Juster

12:30

Tsjek

13:00

Noardewyn live op TV

13:30

Tsjek

14:00

Jeugdprogramma

14:30

Tsjek

15:00

Noardewyn live op TV

16:00

Tsjek

16:30

Klipkar TV

17:00

Fryslân Hjoed

18:00

Fryslân Hjoed

18:30

Klipkar TV

19:00

Fryslân Hjoed

19:40

It Waar

19:45

Klipkar TV

20:00

Fryslân Hjoed

20:40

It Waar

20:45

Klipkar TV

21:00

Fryslân Hjoed

21:40

It Waar

21:45

Klipkar TV

22:00

Fryslân Hjoed

22:40

It Waar

22:45

Klipkar TV

23:00

Fryslân Hjoed

23:40

It Waar

23:45

Klipkar TV

00:00

Fryslân Hjoed

00:40

Klipkar TV

00:45

Klipkar TV

01:00

Fryslân Hjoed

01:40

Hea!

01:45

Klipkar TV

02:00

Fryslân Hjoed

02:35

It Waar

02:40

Hea!

03:00

Fryslân Hjoed

03:35

It Waar

03:40

Hea!

04:00

Fryslân Hjoed

04:35

It Waar

04:40

Hea!

05:00

Fryslân Hjoed

05:35

It Waar

05:40

Hea!

06:00

Dag TV

18:00

Noord Vandaag

18:24

Het Weerbericht

18:30

Noord Vandaag

18:54

Het Weerbericht

19:00

Noord Vandaag

19:24

Het Weerbericht

19:30

Noord Vandaag

19:54

Het Weerbericht

20:00

Noord Vandaag

20:24

Het Weerbericht

20:30

Noord Vandaag

20:54

Het Weerbericht

21:00

Noord Vandaag

21:24

Het Weerbericht

21:30

Noord Vandaag

21:54

Het Weerbericht

22:00

Noord Vandaag

22:24

Het Weerbericht

22:30

Noord Vandaag

22:54

Het Weerbericht

23:00

Noord Vandaag

23:24

Het Weerbericht

23:30

Noord Vandaag

23:54

Het Weerbericht

00:00

Noord Vandaag

00:22

Het Weerbericht

00:28

Noord Vandaag

00:50

Het Weerbericht

00:56

Noord Vandaag

01:18

Het Weerbericht

01:24

Noord Vandaag

01:46

Het Weerbericht

01:52

Noord Vandaag

02:14

Het Weerbericht

02:18

Noord Vandaag

02:40

Het Weerbericht

02:44

Noord Vandaag

03:06

Het Weerbericht

03:10

Noord Vandaag

03:32

Het Weerbericht

03:36

Noord Vandaag

03:58

Het Weerbericht

04:02

Noord Vandaag

04:24

Het Weerbericht

04:28

Noord Vandaag

04:50

Het Weerbericht

04:54

Noord Vandaag

05:16

Het Weerbericht

06:00

Radio - Drenthe Nu

09:00

Radio - Drenthe Nu

10:00

Radio - Drenthe Nu

12:00

Radio - Drenthe Nu

13:00

Radio - Drenthe Nu

15:00

NOS Journaal

15:15

Radio - Drenthe Nu

16:00

Radio - Drenthe Nu

17:00

Drenthe Nu

17:21

De week van

17:30

Ondernemend

18:00

NOS Journaal

18:18

Drenthe Nu

18:39

De week van

18:48

Mooi Drenthe

18:50

Drenthe's Muziekmix

19:00

Drenthe Nu

19:21

De week van

19:30

Ondernemend

20:00

Drenthe Nu

20:21

De week van

20:30

Ondernemend

21:00

Drenthe Nu

21:21

De week van

21:30

Ondernemend

22:00

Drenthe Nu

22:21

De week van

22:30

Ondernemend

23:00

Drenthe Nu

23:21

De week van

23:30

Ondernemend

00:00

Drenthe Nu

00:18

De week van

00:24

Ondernemend

00:51

Drenthe Nu

01:09

De week van

01:15

Ondernemend

01:42

Drenthe Nu

02:00

De week van

02:06

Ondernemend

02:33

Drenthe Nu

02:51

De week van

02:57

Ondernemend

03:24

Drenthe Nu

03:42

De week van

03:48

Ondernemend

04:15

Drenthe Nu

04:33

De week van

04:39

Ondernemend

05:06

Drenthe Nu

05:24

De week van

05:30

Ondernemend

05:57

Drenthe Nu