Alles
It programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld. Eelke Lok hat tegearre mei Johan van der Zee fan dizze histoaryske bylden in nije rige makke ûnder de namme Gewest Fryslân.nl
Kultuer hat altyd in tige wichtige faktor west yn de programma's sa't dy makke waarden troch Van Gewest tot Gewest. En dat wie in programma út de regio wei, dus ek de Fryske kultuer hat altyd in wi...nl