Alles
It programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld. Eelke Lok hat tegearre mei Johan van der Zee fan dizze histoaryske bylden in nije rige makke ûnder de namme Gewest Fryslân.nl
Yn Gewest Fryslân geane we werom nei febrewaris 1979. Doe wie der safolle snie fallen dat troch de hurde wyn grutte sniedunen ûntstienen. De minsken op it plattelân wienen hast net mear te berikken...nl