Alles
nl
Vraaggesprek met de schilder-tekenaar Auke Tadema over zyn carriere als tekenaar en schilder; zyn opleiding; zyn styl ("surrealistisch") en thema's ("meestal vrouwen"); zyn vele reizen.nl