Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof.mr.dr. Jacqueline de Savornin Lohman (geboren in 1933 in Buitenzorg, Nederlands-Indië), emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerpen van gesprek zijn: de drijfveer achter haar werk, de relatie hulp versus recht; de juristenfamilie waar ze uit stamt, met een overgrootvader die de CHU oprichtte; de bohémienachtergrond van haar moeder, een Verwey; de oorlogstijd in Nederlands-Indië, waar haar vader omkwam en ze zelf als kind in een vrouwenkamp zat; de maanden dat ze zelf, na de oorlog, in een psychiatrische kliniek verbleef, een reden waarom ze nog actief is in de psychiatrie; haar eigen emancipatieproces en het feit dat ze pas trouwde nadat ze na haar afstuderen gewerkt had; haar lidmaatschap van Man Vrouw Maatschappij, een gematigde emancipatiebeweging waarin ze o.a. Hedy d'Ancona leerde kennen; de woede van de vrouwen over de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw, die ze in maatschappelijk functionele vormen trachtten te vertalen; haar spijt dat er nu feitelijk geen vrouwenbeweging meer is, terwijl die nog steeds nodig is. De Savornin Lohman schetst de toename van de criminaliteit in Nederland en het opkomen van het repressieve beleid na de optimistische jaren '70, toen ze een adviesfunctie had op het gebied van het gevangeniswezen, en gaat in op de ontwikkelingen bij de kinderbescherming en de Bureaus Vertrouwensartsen, waarbij ze pleit voor meer aandacht voor het belang van het kind en ageert tegen de onaantastbaarheid van het gezin. Vervolgens gaat ze in op: haar politieke activiteiten - ze zat onder meer in de Eerste Kamer -; de pedagogische faculteit van de Universiteit van Amsterdam waar ze min of meer inrolde; het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing, waar ze telkens mee geconfronteerd wordt; haar pessimisme over het huidige onderwijs, dat te weinig ruimte biedt aan de creativiteit van het kind; de moeilijkheid dat de bescherming van het kind vaak indruist tegen de privacy, waar we anders mee om moeten gaan; het schilderij waar ze zichzelf in herkent. Dr. Theo Schuyt, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, geeft een korte karakterisering van De Savornin Lohman, die hij kenschetst als een inspirerende, non-conformistische collega.nl