Alles
Yn it televyzje-programma 'Dûbeld Libben' stean in oantal NHL studinten sintraal. Dizze studinten wurde folge omdat sy neist it studearjen noch in oar libben hawwenl
Studint en hurdfytser. Melissa studearret Technyske Bedriuwskunde op de NHL Hegeskoalle. Mar neist har stúdzje stekt se in protte tiid yn trainingen op de racefyts. Sy ambieart in karriêre as h...nl