Alles
Yn it televyzje-programma 'Dûbeld Libben' stean in oantal NHL studinten sintraal. Dizze studinten wurde folge omdat sy neist it studearjen noch in oar libben hawwenl
Studint en mem. Mallory docht de oplieding PABO op de NHL Hegeskoalle. De oansteande juf hat neist har stúdzje noch de soarch foar har twa jier âlde dochter. Hoe kombineart se har stúdzje en it m...nl