Alles
`De Keet` is de nije dramarige fan Omrop Fryslân. De searje is ûntwikkele troch Family Affair Films yn gearwurking mei Omrop Fryslân en teaterselskip Tryater. De rezjy is yn hannen fan Mirjam de With. Diede is in fleurige gongmakker fan in groep freonen dy`t faak gesellich byinoar komme yn harren keet. Mar dan krijt Diede in ûngelok en rekket er folslein ferlamme. Hy kin net iens mear prate. Syn freonen en famylje dogge harren uterste bêst om it sa leuk mooglik foar him te meitsjen, mar sy slaan de planke frijwat mis en Diede sjocht mei irony as stille observator hoe't relaasjes en freonskippen op de proef steld wurde. Sil it ûngelok de freonegroep ferskuorre, of bringt it harren úteinlik tichter by elkoar? De Keet hat in eigen facebooksite dêr't noch folle mear ynformaasje te finen is, ûnder oare foto's (ek fan efter de skermen), trailers en ekstra bylden/sênes. https://nl-nl.facebook.com/dekeet2013nl
Oflevering 7: De reuny Diedes fingertopke trillet. Elkenien is bliid, útsein Diede. Hy hat sa gjin sin mear yn it libben. Diedes âlden, Lies en Age, nimme de keet yn gebrûk foar it hâlden fan in...nl