Alles
Vraaggesprek met de schilder-tekenaar Auke Tadema over zyn carriere als tekenaar en schilder; zyn opleiding; zyn styl ("surrealistisch") en thema's ("meestal vrouwen"); zyn vele reizen.
1984-06-25 00:00:00 +0200